Kabuki actor by ookami_dou on Flickr.

Kabuki actor by ookami_dou on Flickr.