The Botanical Gardens, Peradeniya by The National Archives UK on Flickr.