happytabby:

Dal Lake, Sringar, Kashmir

happytabby:

Dal Lake, Sringar, Kashmir